Aubry, Tim, School of Psychology University of Ottawa, Canada